Kolejna witryna oparta na WordPressie

NASZE
DOŚWIADCZENIE

TWOIM
SUKCESEM

prawo
cywilne

– sprawy z zakresu prawa zobowiązań (roszczenia wynikające z umów, bezpodstawnego wzbogacenia, czynu niedozwolonego, z tytułu rękojmi i gwarancji i inne)
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (własność, zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie drogi koniecznej, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone i inne)
– sprawy z zakresu prawa osobowego (uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie i inne)
– dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień pieniężnych za krzywdę (wypadki komunikacyjne, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby bliskiej, błędy lekarskie i inne)
– sprawy wieczystoksięgowe (zakładanie księgi wieczystej, wpis prawa w księdze wieczystej, wpis/wkreślanie wzmianek i ostrzeżeń i inne)
– sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego
– sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej (przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, umowy licencyjne, umowy z zakresu własności przemysłowej, know-how i inne)
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

prawo rodzinne i opiekuńcze

– sprawy rozwodowe, separacje
– unieważnienia małżeństwa
– zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków
– przygotowywanie umów małżeńskich
– władza rodzicielska
– ustalenie kontaktów z dzieckiem
– alimenty
– ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa
– ustalenie/zaprzeczenia ojcostwa
– przysposobienia
– opieka i kuratela
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

prawo spadkowe

– stwierdzenie nabycia spadku
– dział spadku
– dochodzenie roszczeń o zachowek
– stwierdzenie nieważności testamentu
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa spadkowego

prawo karne

– obrona podejrzanych i oskarżonych, a także występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów przestępstw, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i odwoławczego
– przygotowywanie i wnoszenie pism procesowych, wniosków dowodowych, prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa karnego

prawo
zamówień
publicznych

– doradztwo prawne, przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej m.in. regulaminów, projektów specyfikacji i warunków zamówienia
– kompleksowa obsługa przebiegu postępowań przetargowych
– przygotowywanie i wnoszenie odwołań, protestów i skarg zgodnie z wymogami dotyczącymi zamówień publicznych
– reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach przed sądami w sprawach z zakresu zamówień publicznych
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– przygotowywanie i opiniowanie projektów umów m.in. o pracę, o świadczenie usług, o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy, kontraktów menadżerskich
– przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania
– pomoc w dochodzeniu należności za stosunku pracy m. in. uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy
– sprawy o odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych
– pomoc w dochodzeniu roszczeń z ubezpieczenia społecznego m.in. zasiłek, renta, emerytura
-wszelkie inne sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

prawo
administracyjne

– przygotowywanie i wnoszenie wniosków, odwołań i skarg na decyzje administracyjne w sprawach z zakresu m.in. prawa budowlanego (np. legalizacja samowoli budowlanych, pozwolenia budowlane, decyzje o warunkach zabudowy), prawa gospodarki nieruchomościami (np. podział nieruchomości), prawa ochrony środowiska
– reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
– kompleksowa obsługa prawna podmiotów publicznych
– sporządzanie projektów uchwał, regulaminów, zarządzeń organów administracji publicznej
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa administracyjnego

fundacje i stowarzyszenia

– kompleksowa obsługa prawna Fundacji i Stowarzyszeń
– przygotowywanie dokumentów statutowych oraz dokumentacji niezbędnej w procesie rejestracji i działalności Fundacji lub Stowarzyszenia,
– rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nowych podmiotów oraz rejestracja późniejszych zmian,
– reprezentowanie Fundacji i Stowarzyszeń w sporach sądowych i administracyjnych
– wszelkie inne sprawy z zakresu działalności Stowarzyszeń oraz Fundacji

prawo gospodarcze

– doradztwo w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności
– kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
– przygotowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym
– udział w negocjacjach handlowych
– przygotowywanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa
– zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego

prawo handlowe

– zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego w tym przygotowywanie wniosków oraz wymaganej ku temu dokumentacji
– przygotowywanie wniosków o wpis zmian danych istniejących podmiotów w rejestrze
– przygotowywanie projektów umów, statutów, aktów założycielskich oraz innych dokumentów regulujących ład korporacyjny m.in. uchwał, regulaminów
– doradztwo w zakresie łączenia, podziałów, przekształceń i likwidacji spółek
– przygotowanie dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników i akcjonariuszy
– uczestnictwo w posiedzeniach zarządu, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
– doradztwo prawne w zakresie zmian struktury spółek, w tym przygotowywanie projektów umów zbycia/nabycia udziałów lub akcji
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa handlowego

prawo upadłościowe

– pomoc przy zgłaszaniu wierzytelności
– przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
– reprezentacja stron w postępowaniu upadłościowym
– reprezentacja w postępowaniu sądowym w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
– wszelkie inne sprawy z zakresu prawa upadłościowego

windykacja należności

– analiza dokumentacji przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego
– przygotowywanie wezwań do zapłaty
– uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem
– przygotowanie projektów ugód oraz porozumień z dłużnikami dotyczących terminów i warunków spłaty zadłużenia
– przygotowywanie pozwów o zapłatę
– reprezentacja w postępowaniu sądowym
– przygotowywanie wniosków egzekucyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Kim jesteśmy

Gawor, Kulig i Partnerzy spółka partnerska radców prawnych z siedzibą w Opolu świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, podmiotów publiczno-prawnych i osób fizycznych, zarówno na podstawie umowy o stałej współpracy jak i zlecenia indywidualnych spraw.

Obsługa świadczona jest w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, pozwalających reagować szybko i skutecznie.

Nasze usługi obejmują sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego, gospodarczego, upadłościowego, zamówień publicznych, pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

W ramach prowadzonej działalności zapewniamy doradztwo prawne oraz reprezentację we wszelkich postępowaniach przed sądami od procesu poprzez postępowanie nieprocesowe i egzekucyjne.

Uczestniczymy w negocjacjach handlowych, sporządzamy i analizujemy projekty umów, innych aktów prawnych, opinii oraz pism procesowych. Świadczymy również kompleksową obsługę prawną w procedurach reklamacyjnych i restrukturyzacyjnych przed bankami, w szczególności usługami dla Klientów, którzy ponieśli szkodę w wyniku nieautoryzowanych transakcji, czy posiadających kredyt waloryzowany kursem waluty obcej.

We współpracy z Klientem kierujemy się przede wszystkim przejrzystością w wycenie usługi, koniecznością najszybszego załatwienia powierzonej do prowadzenia sprawy oraz indywidualnym podejściem do każdego problemu, wzajemnym zaufaniem, rzetelnością i dyskrecją. Dokładamy największych starań by zaproponowane przez nas rozwiązania prawne były dostosowane do konkretnej sytuacji i wymagań.

Dobra organizacja pracy, doświadczenie i szerokie spektrum załatwionych spraw, a także współpraca z notariuszami, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi i innymi podmiotami, których zakres usług uzupełnia naszą ofertę sprawiają, że zapewniamy najwyższą jakość i kompleksowość świadczonych usług.

Jak działamy?

INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE DO SPRAWY

INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE DO SPRAWY

Nie ma dwóch takich samych przypadków. Każda sprawa ma swoją specyfikę i wymaga uważnego wysłuchania i podjęcia działań dopasowanych do danej sytuacji.

ZACHOWANIE TAJEMNICY
ZAWODOWEJ

ZACHOWANIE TAJEMNICY
ZAWODOWEJ

Zdajemy sobie sprawę, że mówienie o swoich prywatnych sprawach nie jest komfortowe. Nasze działanie opiera się na zaufaniu i dyskrecji.

USŁUGI NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE

USŁUGI NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE

Nasze doświadczenie oraz szeroka wiedza prawnicza, gwarantują prowadzenie sprawy za pomocą odpowiednich środków i z należytą starannością.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

* wymagane

Nasz zespół

kliknij, aby dowiedzieć się więcej

radca prawny PAWEŁ GAWOR - Partner

Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim w 1997r. Od 2002r. jest wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Główne obszary działalności:

– prawo handlowe i gospodarcze, przekształcenia spółek, umowy w obrocie gospodarczym, prawo cywilne, prawo banowe, prowadzenie spraw sądowych i spraw sądowoadministracyjnych

Jego pasją jest muzyka, a także rozwój kondycji fizycznej i umiejętności sportowych. Włada językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.

Jest założycielem kancelarii, wpis do rejestru przedsiębiorców uzyskał w 2002r.

radca prawny KAROLINA KULIG - Partner

W 2009r. pomyślnie ukończyła studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu od 2013r.

Główne obszary działalności:

– postępowania cywilne i gospodarcze, w szczególności z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości (spadki, zasiedzenie, służebności) oraz prawa rodzinnego i odszkodowań

– prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy

– prawo administracyjne, w szczególności prawo farmaceutyczne, a także obsługa jednostek samorządu terytorialnego, inspekcji i innych państwowych jednostek organizacyjnych

Interesuje się literaturą, teatrem oraz historią sztuki. Posługuje się językiem francuskim.

Z kancelarią związała się w roku 2010, a od roku 2013 jest partnerem w kancelarii.

radca prawny IWONA ZIORA

W 2014 r. ukończyła studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jej główne obszary działalności to:

– kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,

– prawo zobowiązań (analiza i opracowywanie umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów).

Prywatnie miłośniczka podróży i dobrej kuchni.

Włada językiem angielskim.

Z kancelarią Gawor, Kulig i Partnerzy związana od 2015 r.

asystent prawny DARIA ŚWITALSKA

Pani Daria Świtalska na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2020 r. poz.288.) skorzystała z prawa do niepublikowania swojego wizerunku.

Kontakt

ul. Pułaskiego 20/2
45-048 Opole

tel. +48 77 40 25 290